Quảng trường nghệ thuật mới được xây dựng bên ngoài ga Shinjuku (Etc)

Kilala

2020-08-02

Monthly

Contents of writing

★☆☆

Scrap from Spoon & Tamago

Reaction

Like: 20

Exposure

None